Onsdagen den 17 juli 2024

Stadgar

Sida 1 (8)

Aktbilaga ST

 

 

STADGAR

Sammanträdesdatum

2010-10-17

Sammanträdesledare

Maria Lodin

 

 

Ärende

Stadgar för

Radöns samfällighetsförening

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

Kommun: Botkyrka

Län: Stockholm

 

§ 1
Firma

Föreningens firma är

Radöns samfällighetsförening

§ 2
Samfälligheter


Föreningen förvaltar Näs ga:14 och Näs ga:15.

§ 3
Grunderna för förvaltningen


Samfälligheterna ska förvaltas i enlighet med vad som vid bil­dandet bestämts om deras ändamål.

§ 4
Medlem


Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5
Styrelse
säte, sammansättning


För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Botkyrka kommun.

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter och två suppleanter.

§ 6
Styrelse
val


Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum ska två ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti­tuerar styrelsen sig själv. Hela styrelsen får inte bytas ut samtidigt.

§ 7
Styrelse
kallelse till sammanträde, föredragningslista


Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst sju dagar före sammanträdet. Kallelse ska innehålla uppgift om före­kommande ärenden.
Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse
beslutförhet, protokoll


Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina­rie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred­jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut ska föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv­ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto­kollet ska justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för­fall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9
Styrelse,
förvaltningStyrelsen ska:

 

1

förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,

 

2

föra redovisning över föreningens räkenskaper,

 

3

föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

 

4

årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

 

5

Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma

 

6

i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha­vande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision


För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordi­narie föreningsstämma utse en revisor och en revisorsuppleant.

Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11
Räkenskapsperiod


Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden ett kalenderår.

§ 12
Underhålls och förnyelsefond


Till föreningens underhålls- och förnyelsefond ska årligen avsättas minst 5000 kronor.

§ 13
Föreningsstämma


Ordinarie stämma ska årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma ska godkänna uttaxering ska styrelsen bereda med­lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite­ringslängd, utvisande det belopp som ska uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning ska ske. Före ordinarie stämma ska dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14
Kallelse till stämma


Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom vanligt brev till lagfaren ägares adress.

Kallelse ska ske senast två veckor före sammanträdet.

I kallelsen ska anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som ska förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen ska tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar­nas kännedom genom vanligt brev till lagfaren ägares adress.

§ 15
Motioner


Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk­samhet. Motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

Styrelsen ska bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. Motioner som inte överstiger en A4-sida ska bifogas kallelsen till förenings-stämman.

§ 16
Dagordning vid stämmaVid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1

val av ordförande för stämman

2

val av sekreterare för stämman

3

val av två justeringsmän

4

styrelsens och revisorernas berättelser

5

ansvarsfrihet för styrelsen

6

framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7

ersättning till styrelsen och revisorerna

8

styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9

val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10

val av revisorer och suppleanter

11

fråga om val av valberedning

12

övriga frågor

13

meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

 

Vid extra stämma ska behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17
Disposition av avkastning


I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott ska detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheterna.

§ 18
Stämmobeslut


Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvalt­ning av samfälligheter.

När omröstning företas ska till protokollet antecknas de omständig­heter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19
Protokollsjustering, tillgänglighållande


Stämmoprotokollet ska justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

 

.......................................................................................
Maria Lodin
Sammanträdesledare

           

 

 

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Till ingressen

SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stad­garnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmed­lemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 1

Huvudregeln är att om en samfällighetsförening nybildas, ska före­ningens firma innehålla ordet samfällighetsförening (29§SFL). Firman ska tydligt skilja sig från andra firmor som är registrerade hos den statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfäl­lighet eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsfö­rening samt när en förvaltning enligt bysamfällighetslagen eller LGA ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en vägsamfällig­het eller vägförening inte upplöses, utan endast övergår till stadgar enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin gamla firma (9 § lagen [1997:620] om upphävande av lagen [1939:608] om enskilda vägar).

Till § 2

Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose (18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt influtna medel vid försäljning.

Alla samfälligheter ska anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanlägg­ning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3

Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för för­valtningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrätt­ningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4

Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För sam­fällighet enligt lagen (1998:812) om särskilda bestämmelser om vatten­verksamhet och den numer upphävda vattenlagen (1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighets­förening utgörs av del­ägarna i samfällighet (17 § SFL).

Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förord­nande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens til­lämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL ska vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5

Styrelsen för samfällighetsföreningen ska bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

Till § 6

När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen ska bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).

Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).

Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot för­hindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får syssloman­nen ensam handha föreningens angelägenheter och företräda före­ningen som styrelse (33 § SFL).

Om ej annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).

Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas full­ständiga namn, bostads- och postadress och telefon samt om firma­tecknare om sådan utsetts ska anmälas till den statliga Lantmäteri­myndigheten (26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden ska anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (39 § SFL).

Till § 7

Inga kommentarer.

Till § 8 

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesam­manträde de flesta röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ord­föranden.

Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna (38 § SFL).

Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.

Tredje stycket avser bl. a. då kontakt tas med brev eller per telefon.

Till § 9

Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stämman, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL).

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och fir­matecknaren får dock ej utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av stämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år (37 § SFL).

Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka med­lemmarna har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till 41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10

Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens förvaltning komma att revideras i omgångar.

Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12

Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13

Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskaps­periods utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisions­berättelse och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.

Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas och därvid anger de ärenden som ska behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av före­skriven kallelsetid kan ske.

 

Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st. SFL).

Till § 14

Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallel­sen anges vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter ska länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15

Inga kommentarer.

Till § 16

Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).

Över beslut som fattas på föreningsstämma ska genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket ska hållas tillgängligt för medlem­marna senast två veckor efter stämman (50 § 2 st. SFL).

Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17

Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 18

Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får del­taga i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han eftersatt (48 § SFL).

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet (48 § SFL).

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvud­talsmetod). I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberätti­gade medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden. Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i stadgarna (49 § SFL).

För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upp­låta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivs i stadgarna (51 § SFL).

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfas­tigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tred­jedelar av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stad­garna ska det gälla.

Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan ska fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Till § 19

Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.

 

 

Skriv in din text om era stadgar här.